زندگینامه دکتر محمود افشار  


تولد در يزد (به استناد عكسي كه پدرش حاج محمد صادق افشار- بر پشت آن يادداشت كرده، ولي در بعضي مراجع ۱۳۱۳ آمده است)

 ۱۳۱۱ق

 سفر به هندوستان براي تحصيل در مدرسه انگليسي «سن گزوير هي اسكول»

۱۳۲۳ق

بازگشت به ايران و آمدن به تهران براي تحصيل در مدرسه علوم سياسي (مدت يك سال)

۱۳۲۸ق


 
سفر به سويس براي تحصيلات عالي از راه روسيه و اطريش. هشت سال اقامت در آنجا.

۱۹۱۳م

تشكيل «انجمن دانشگستر» با همشاگرديهای ايراني سويس. مدتي رياست انجمن با او بود.

۱۹۱۵م

سفر آلمان براي تحصيل زبان

۱۹۱۵م

انتشار مقالات سياسي در روزنامه های فرانسوي زبان سويس

۱۹۱۵م

دريافت درجه دكتري در رشته علوم سياسي و اجتماعي از دانشگاه لوزان

۱۹۱۹م

سفر به آلمان براي چاپ رساله دكتري

۱۹۱۹م

مسافرت به انگليس و انتشار مقاله سياسي شديد اللحن عليه قرارداد ۱۹۱۹ (در روزنامه نيريست لندن) دولت انگليس به همين مناسبت ويزاي هندوستان ,مدتي براي مسافرت به ايشان نمي داد.

۱۹۲۰م

انتشار رساله دكتري به فرانسه به نام «سياست اروپا دريران» در برلين

۱۹۲۰م  
بازگشت به ايران و توقف كوتاه در يزد

۱۳۰۰ش

نگارش مقالات در روزنامه هاي تهران و يزد

۱۳۰۰ش

تدريس در مدرسه هاي علوم سياسي، دارالفنون، نظام

۱۳۰۱-۱۳۰۴

عضويت در شوراي عالي تجارت

۱۳۰۱-۱۳۰۴

 تأسيس مجله آينده و نشر آن به مدت دو سال

۱۳۰۴ مهر

تأسيس مدرسه تجارت و رياست آنجا

۱۳۰۴ مهر

شركت در انتخابات تهران و يزد

۱۳۰۴ مهر

ورود به عدليه به تقاضي داور و عضويت در استيناف (اعضاي ديگر ميرزا طاهر تنكابني، ميرزا شهاب كرماني بقائي، محمود آيت الله زاده، هادي نوري).

۱۳۰۵

عضو هيئت قضات در امتحانات ماليه و اقتصاد دانشكده حقوق و علوم سياسي

۱۳۱۳

مسافرت هندوستان و اروپا

۱۳۱۳

انتقال به وزارت ماليه به دعوت سيد حسن تقي زاده و تصدي رياست اداره حقوقي و اقتصادي

۱۳۱۳

مسافرت به اروپا

۱۳۱۳

بازگشت به وزارت دادگستري به سمت مستشاري ديوان كشور

۱۳۱۵

عضويت شوري عالي تبليغات (اعضاي ديگر محمد علي فروغي، محمد قزويني، دكتر علي اكبر سياسي، علينقي وزيري، دكتر عيسي صديق، دكتر صادق رضازاده شفق، دكتر قاسم غني)

۱۳۱۹

انصراف از ادامه خدمت در دادگستري و انتقال به وزارت فرهنگ.

۱۳۲۲

معاون كل وزارت فرهنگ به انتخاب باقر كاظمي (مهذب الدوله) كه در كابينه محمد ساعد وزير فرهنگ بود (در كابينه صدرالاشراف استعفا داد)

۱۳۲۲

تجديد انتشار مجله آينده (۱۶ شماره)

۱۳۲۳

 نويسندگي سياسي در جريد مختلف كيهان، ستاره، اطلاعات، داريا

۱۳۲۳

مبارزه انتخاباتي در يزد

۱۳۲۳

دوري از سياست و كارهاي دولتي و آغاز سفرهاي چند ساله دور دنيا

     ۱۳۲۵آذر

ايجاد موقوفات

۱۳۳۷

تجديد انتشار مجله آينده، دوره چهارم (شش شماره)

۱۳۳۸

بازنشسته شدن از خدمت دولت

۱۳۳۸

تأسيس مجموعه انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمود افشار يزدي.

۱۳۵۲

نشر چاپ دوم la Politique Europeenne en perse با مقدمه جديد به فارسي

۱۳۵۲

تجديد چاپ دوره چهار ساله مجله آينده

۱۳۵۲

انتشار گفتار ادبي (دو جلد)

۱۳۵۳

بنيانگذاري مجموعه انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمود افشار

۱۳۵۳

انتشار سياست اروپا در ايران (ترجمه فارسي)

۱۳۵۸

انتشار افغان نامه (سه جلد)

۶۱-۱۳۵۹

انتشار سفرنامه و دفتر اشعار

۱۳۶۲

(۲۸ آذر) درگذشت.

۱۳۶۲

انعقاد اولين جلسه شوراي توليت در تاريخ ۱۰ آبان ۱۳۶۳.

۱۳۶۳

انتشار نخستين جلد نامواره دكتر محمود افشار

۱۳۶۴

اهداء نخستين جايزه تاريخي و ادبي دكتر محمود افشار

۱۳۶۸

انتشار گنجينه مقالات فارسي (دو جلد)

۷۰-۱۳۶۸

انتشار نامه هاي دوستان

۱۳۷۵

چاپ دوم سفر نامه و دفتر اشعار

۱۳۸۲

 


     
 
نقشه سایت