آشنايي با بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي  
اهداف

روانشاد دكتر محمود افشار يزدي در طول سالهاي ۱۳۳۷ شمسي تا سال ۱۳۴۱ كليه املاك و مستغلات خود را طي پنج وقفنامه بر اساس قواعد فقهي و ضوابط قانوني وقف عام نموده و سپس براي اجراي نيات و تحقق اهداف خويش كه در متون وقفنامه و هم چنين در كتابي تحت عنوان «پنج وقفنامه» تشريح و احصاء شده مبادرت به تأسيس بنياد موقوفات دكتر محمود افشار نموده است.
اين بنياد موقوفه تا سال ۱۳۶۲ تحت توليت و مديريت واقف اداره مي شد ولي پس از درگذشت ايشان طبق مفاد وقفنامه و تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه كشور از سوي شوراي توليت يازده نفري اداره مي شود كه پنج نفر آنها به عنوان متوليان مقامي (مركب از رياست مجلس شوراي اسلامي_ رياست ديوان عالي كشور و وزراء بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و آموزش پرورش و رياست دانشگاه تهران) و سه نفر از فرهيختگان به عنوان متوليان منصوص و سه نفر ديگر از اقوام و بستگان آن مرحوم به عنوان متوليان منسوب هستند اداره مي شود بعلاوه امور اجرايي بنياد بر عهدة هيأت مديره پنج نفري است با عناوين رئيس و نائب رئيس و مديرعامل و حسابدار و خزانه دار و دبير از سوي شوراي توليت و به مدت سه سال قابل تمديد و يا تجديد انتخاب مي شوند.

اهم اهداف واقف در وقف اموال و تأسيس آن بنياد عبارت است از:

الف -  فعاليت هاي فرهنگي به منظور تعميم و گسترش زبان فارسي و تحكيم وحدت ملي از طريق:

- انتشار كتب و رسالات در زمينه هاي زبان فارسي_ تاريخ صحيح ايران_ جغرافياي تاريخي ايران تا كنون به تعداد ۱۰۲ جلد.
- اهداء كتب و رسالات مذكور به كتابخانه هاي معتبر جهان و دانشمندان و ايران شناسان.
- اعطاء جايزه ساليانه به پژوهشگران زبان فارسي و محققان و استادان ايراني و خارجي كه به تدريس در مراكز و مؤسسات ايران شناسي و دانشگاههاي معتبر داخل و خارج كشور مي پردازند.
- همكاري با دانشگاه تهران و مؤسسه لغتنامه دهخدا خصوصاً از حيث احداث و راه اندازي ساختمان مركز آموزش بين المللي زبان فارسي.
- همكاري با دانشگاه اميركبير براي ساخت و ساز مورد نياز در زمين مورد مالكيت موقوفه واقع در خيابان آفريقا، جهت احداث مجموعه ورزشي آن دانشگاه.
- همكاري با وزارت آموزش و پرورش در جهت ساخت دبستان و مدرسه راهنمايي و دبيرستان در زمين موقوفه واقع در خيابان آفريقا تقاطع ميرداماد و هم چنين در زمين واقع در شهرري.
- مساعدت با آن وزارتخانه براي احداث بيش از ۷۷۰ واحد مسكوني براي اعضاء شركت تعاوني مسكن فرهنگيان شهرري كه اعضاء آن از معلمين و دبيران شاغل آن شهرستان مي باشند.

ب- فعاليت هاي بهداشتي:

 - بهبودستان مورد نظر واقف و پيش بيني شده در وقفنامه كه در جريان اخذ موافقت اصولي از مراجع ذيربط و تأمين هزينه آن مي باشد.
- ايجاد فضاي سبز در بيش از يكصد هزار متر مربع از زمين موقوفه واقع در شهرري و محوطه شهرك فاطميه با همكاري شهرداري منطقه ۲۱.
- همكاري شهرداري منطقه ۲۱ براي ايجاد پارك كودك در محوطه باغ سي و شش هزار متر مربعي موقوفه واقع در شهرري.


ج- ساير فعاليت ها:

ساير فعاليت هاي خيرخواهانه و مورد نظر واقف و مندرج و منعكس در وقفنامه در حال اجراء است.


     
 
نقشه سایت