سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 97- رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

 

دفترچه سوالات عمومی

دفترچه سوالات اختصاصی
 

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 96- رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

 

دفترچه سوالات عمومی

 

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۷- رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.


دفترچه سوال

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۸ - رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.


دفترچه سوال

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات کنکور ۸۹ - رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

 

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 90 رشته ریاضی  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

 

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 91- رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

 

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور92- رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.


دفترچه سوال

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 93- رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.


دفترچه سوال

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 94- رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

 

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 95- رشته رياضي  
روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

 

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ تشریحی

     
 
نقشه سایت