گروه ریاضی دبیرستان دکتر محمود افشار
     
 
 
 
 

موسوی

 دبیر ریاضی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

حسین بهادری فر

 دبیر ریاضی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

محمد خلیلی

 دبیر ریاضی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

احمد صنعتکار

دبیر ریاضی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
نقشه سایت