گروه فیزیک دبیرستان دکتر محمود افشار
     
 
 
 
 

جواد رحمانی

 دبیر فیزیک دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

-----

     
 
 
 
 

داریوش ابراهیمی

 دبیر فیزیک دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

-----

     
 
نقشه سایت