گروه ادبیات دبیرستان دکتر محمود افشار
     
 
 
 
 

مجید ملایی

دبیر ادبیات دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

 حیدر خادم

دبیر ادبیات دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

جواد افخمی

 دبیر ادبیات دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

بیدار

 دبیر ادبیات دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
نقشه سایت