گروه زبان انگلیسی دبیرستان دکتر محمود افشار
     
 
 
 
 

محمد رضا مدیر

 دبیر زبان انگلیسی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

مرتاضی

 دبیر زبان انگلیسی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
نقشه سایت