سایر دبیران دبیرستان دکتر محمود افشار
 
     
 
 
 
 

مجتبی نیازی

 دبیر عربی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

علیرضا آریا زند

 دبیر دفاعی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

عظیمی

 دبیر زیست شناسی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
نقشه سایت