فضا ها   
حیاط دبیرستان دکتر محمود افشار
حیاط دبیرستان دکتر محمود افشار
 
 امکانات ورزشی دبیرستان دکتر محمود افشار
 فضای داخلی دبیرستان دکتر محمود افشار
 
 ثبت نام والدین در دبیرستان دکتر محمود افشار
 
 
 کتب تالیف شده توسط دبیران دبیرستان دکتر محمود افشار
 آزمایشکاه فیزیک دبیرستان دکتر محمود افشار
 آزمایشکاه شیمی دبیرستان دکتر محمود افشار
نمازخانه دبیرستان دکتر محمود افشار
کتاب خانه دبیرستان دکتر محمود افشار
سالن اجتماعات دبیرستان دکتر محمود افشار
سایت کامپیوتر دبیرستان دکتر محمود افشار
     
 
نقشه سایت