کادر اداری و اجرایی  
                   کادر اجرائی                     
 مدیریت محمد علی طاهری
 معاونت آموزشی عابدین شیری
معاونت فناوری  حمیدرضا اربابی
معاونت پرورشی علی اسفندیار
   
پشتیبان تحصیلی  حسین ورانلو
   
 

 

     
 
 
نقشه سایت